Na stiahnutie

Dokumenty

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

V súlade s ust. § 72 ods. 20 písm. a) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Bratislavská arcidiecézna charita zverejňuje nasledovné priemerné ekonomicky oprávnené náklady:

Sociálna služba Priemerné EON/osoba/mesiac
Špecializované zariadenie (celoročná, pobytová služba) 1 030,96 Eur
Zariadenie pre seniorov (celoročná, pobytová služba) 1 084,57 Eur
Domov sociálnych služieb (ambulantná služba) 469,47 Eur
Rehabilitačné stredisko (ambulantná služba) 231,82 Eur
Opatrovateľská služba – EON na hodinu služby 7,84 Eur/hodina

V súlade s ust. § 72 ods. 20 písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Bratislavská arcidiecézna charita zverejňuje nasledovné štruktúrované priemerné ekonomicky oprávnené náklady:

Ekonomicky oprávnené náklady – BACH 2017

Základné dokumenty

Stanovy Bratislavskej arcidiecéznej charity

Výročné správy Bratislavskej arcidiecéznej charity

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

Sociálne služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Bratislavský samosprávny kraj

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (Príloha žiadosti)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na Bratislavský samosprávny kraj

Žiadosť o umiestnenie v Zariadení pre seniorov DS Charitas

Žiadosť o umiestnenie v Špecializovanom zariadení DS Charitas