Farské charity

Farské charity v pôsobnosti Bratislavskej arcidiecéznej charity.

 Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) v súčasnosti registruje päť Farských charít:

  1. Farská charita Vajnory
  2. Farská charita Šamorín
  3. Farská charita Skalica
  4. Farská charita Šaštín-Stráže
  5. Farská charita Rača
  6. Farská charita Senec

 

Každá z farských charít realizuje svoju činnosť podľa potrieb obyvateľov v danej farnosti a možností členov tímu farskej charity.

Z podnetu BACH sa v priebehu roka 2014 uskutočnilo niekoľko aktivít zameraných na rozvoj činnosti existujúcich a podporu vzniku nových  farských charít.

Dňa 13. 5. 2014 sa v Refektári Milosrdných bratov, Námestie SNP 10, 811 06  Bratislava uskutočnila konferencia na tému: „SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ FARSKÝCH CHARÍT“, na ktorej vystúpili pozvaní hostia predovšetkým z neziskových organizácii, ostatných diecéznych a aricidiecéznych charít. Jednotliví účastníci prezentovali svoje skúsenosti z oblasti poskytovania pomoci v rozličných regiónoch tak, aby boli inšpiráciou pre prítomných členov farských charít. Na záver bola diskusia, v ktorej zástupcovia existujúcich farských charít a predstavitelia pomáhajúcich organizácií diskutovali o možnostiach aktívnej pomoci. Jednou z požiadaviek na BACH, ktorá vzišla z diskusie, bolo zorganizovať neformálne stretnutie zástupcov farských charít a potenciálnych zakladateľov nových na pôde BACH.

Stretnutie BACH a zástupcov farností, v ktorých už pôsobia FCH sa uskutočnilo 17. 9. 2014 na pôde BACH, Krasinského 6, Bratislava. Jednotlivé témy sa dotýkali praktických problémov pri realizovaní aktivít a služieb vo farnosti. Bola prezentovaná pripravovaná Potravinová zbierka TESCO. Jednotlivé farské charity predstavili svoje realizované aktivity, plány do budúcnosti a zadefinovali problémy, či požiadavky. Tie sa týkali najmä zlepšenia informovanosti, vzájomnej komunikácia a metodického usmerňovania. Dôležitou témou na diskusiu bola problematika právnej formy farskej charity, pričom boli predstavené, diskutované a porovnávané výhody a nevýhody farskej charity ako občianskeho združenia alebo neziskovej organizácie.

BACH na záver rozdelila pre potreby farských charít školské potreby, ktoré vyzbierala od darcov v práve ukončenej zbierke školských pomôcok.

Farské charity Bratislavskej arcidiecéze sa aktívnou účasťou zapojili aj do prípravy Spoločnej púte Slovenskej katolíckej charity v Šaštíne, ktorej bola BACH spoluorganizátorom.

V ďalšom období BACH spolupracovala pri Potravinovej zbierky, na ktorej sa zúčastnili členovia niektorých farských charít pôsobiacich v Bratislave. Z tejto zbierky následne BACH poskytla časť potravín pre potreby farských charít, ktoré o potraviny prejavili záujem.

Poslednou aktivitou zameranou na podporu vzniku nových farských charít zo strany BACH bolo stretnutie vedenia BACH s dekanmi Bratislavskej arcidiecézy na pôde arcibiskupského úradu dňa 22.1.2015, kde boli predstavené možnosti založenia farských charít. Zároveň boli prítomní otcovia dekani požiadaní o zadefinovanie potrieb a oblastí, v ktorých sú služby v jednotlivých farnostiach dekanátov nedostatočné a kde je záujem a aj predpoklad takú potrebu začať realizovať v spolupráci s BACH. Potreby sa nedajú napĺňať odrazu, ale treba si stanoviť priority podľa dôležitosti a realizovateľnosti vo farnosti.

V ďalšom období máme záujem rozširovať sieť farských charít, pričom konkrétne je záujem o založenie FCH v Senci a v Pezinku. Chceme podporiť aj ostatné farnosti Bratislavskej arcidiecézy v aktívnom prístupe k myšlienkam charity ako praktického rozmeru hlbokej viery.

V jednotlivých aktivitách sa v najbližšom období chceme v BACH zamerať na podporu rozvoja existujúcich farských charít tak, aby našli svoju oblasť pôsobenia v službách, ktoré v danej lokalite chýbajú a je po nich dopyt.

 

Foto: Archív BACH

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA