Opatrujeme v domácnosti

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 nájdete TU

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA je sociálna služba poskytovaná v domácom prostredí klienta, ktorá je od mája 2016 realizovaná v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.

Kontakt:

Mgr. Margita Orichelová

+421 904 062 054 (v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00)

email:opatrovanie@charitaba.sk

Službu zabezpečujeme prostredníctvom opatrovateliek, ktoré fyzickej osobe poskytujú:

  • pomoc pri sebaobslužných úkonoch (hygiena, vyprázdňovanie, obliekanie, vyzliekanie, motorika, mobilita, polohovanie),
  • pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť (malý nákup, bežné upratovanie),
  • pomoc pri základných sociálnych aktivitách (sprievod na lekárske vyšetrenie, dohľad v určitom čase, rozhovor, duchovné aktivity).

Službu poskytujeme buď na 4 hodiny alebo 8 hodín za jeden deň / 5 krát v týždni ( od pondelka do piatka ).

Opatrovateľská služba nezahŕňa zdravotnícke výkony a nemožno ju poskytovať, ak sa už klientovi poskytuje opatrovateľská služba prostredníctvom inej agentúry, prípadne Miestneho úradu, alebo ak sa na klienta poberá príspevok na opatrovanie.

Pre poskytovanie opatrovateľskej služby je potrebné predložiť Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, prípadne stačí, ak už máte posudok podaný na podateľni Miestneho úradu a máte o tom doklad.

Vybavenie posudku

Posudok sa vybavuje na Miestom úrade kde má klient trvalý pobyt. Požiadate o tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť vyplníte, na žiadosti je potrebné označiť sociálnu službu – opatrovateľská služba. Prílohou tejto žiadosti je tlačivo Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa, ktoré musí vyplniť a potvrdiť obvodný lekár klienta. Ďalšou prílohou je aj fotokópia aktuálneho rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške klientovho dôchodku. Kompletne vyplnenú žiadosť aj s prílohami doručíte späť na Miestny úrad. Lehota na vydanie posudku je zvyčajne 30 dní.

Opatrovateľskú službu poskytujeme iba v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:30 hod.

Cena za hodinu opatrovateľskej služby je  v rámci Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby 3,50 €.

Kontakt:

Mgr. Margita Orichelová

+421 904 062 054 (v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00)

email:opatrovanie@charitaba.sk

Heydukova 14 (4. poschodie)

811 08 Bratislava