Domov seniorov Charitas

Niečo o našom zariadení

Kde nás nájdete?

Na Heydukovej ulici 14 v Bratislave, na 2. poschodí

Kapacita zariadenia je 24 lôžok – jedno a dvojposteľové izby, jedna trojposteľová izba.

Vybavenie izby: polohovateľná posteľ, nočný stolík, skriňa a policová skriňa, samostatná bezbariérová kúpelňa.

Strava sa podáva 5-6 krát denne (raňajky, desiaty, obedy, olovranty, večere a druhé večere) v spoločnej jedálni.

Záujmovú činnosť, tréningy pamäte, rozcvičky, arteterapie, muzikoterapie a rozvoj pracovných zručností realizujeme v spoločenskej miestnosti.

 

 • nepretržitá opatrovateľská, ošetrovateľská starostlivosť
 • aktivizácia seniorov a vypĺňanie voľného času
 • lekárska starostlivosť, lieky a zdravotnícke pomôcky, pedikúra a kadernícke služby
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečuje sa záujmová činnosť

 


Pravidelné duchovné služby a sv. omše sú zabezpečované vlastným duchovným správcom Bratislavskej arcidiecéznej charity, v stredy, piatky a nedele od 10:30, v priestoroch kaplnky sv. Alžbety, na prízemí budovy na Heydukovej 14.


Služby poskytujeme:

 

 • v Špecializovanom zariadení

Počet lôžok v špecializovanom zariadení je 18 pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb, ich stupeň odkázanosti je najmenej V. a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinova porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení spolufinancuje z rozpočtových prostriedkov 

Cenník ŠZ

 • v Zariadení pre seniorov

Počet lôžok v zariadení pre seniorov je 6 pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie takýchto služieb potrebujú z iných vážnych dôvodov.

Cenník ZPS

Ako postupovať v prípade záujmu o umiestnenie?

Podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (obec, miestny úrad, samosprávny kraj – podľa trvalého pobytu posudzovanej osoby)

Špecializované zariadenie – samosprávny kraj – oddelenie sociálnych vecí

Zariadenie pre seniorov – obec, miestny úrad – oddelenie sociálnych vecí

Podať žiadosť o umiestnenie do Domova seniorov Charitas

ŽIADOSŤ O UMIESTNENIE


Kontakty

Mgr. Katarína Adamová, vedúca DS Charitas

mobil: +421 910 842 162, Pošli e-mail

Žiadosti o umiestnenie:

Mgr. Dominika Galajdová, sociálna pracovníčka

mobil: +421 910 842 153, Pošli e-mail

Terapeut:

Mgr. Jana Fajkus

mobil: +421 910 842 153, Pošli e-mail

 

Mapa

Ekonomicky oprávnené náklady 2017